Phone 800-517-8431
NVT10001/1 AM OHAUS NVT10001/1 Navigator NVT, Capacity 10000g (22lb), Readability 0.5g (0.002lb) OHAUS NVT10001/1 Navigator NVT, Capacity 10000g (22lb), Readability 0.5g (0.002lb)
($462.00)
Sale $369.60
Add to Cart
NVT16000N/1 AM OHAUS NVT10001N/1 Navigator NVT, Capacity 10000g (22lb), Readability 0.5g (0.002lb), NTEP OHAUS NVT10001N/1 Navigator NVT, Capacity 10000g (22lb), Readability 0.5g (0.002lb), NTEP
($485.00)
Sale $388.00
Add to Cart
NVT1601/1 AM OHAUS NVT1601/1 Navigator NVT, Capacity 1600g (3.2lb), Readability 0.1g (0.0002lb) OHAUS NVT1601/1 Navigator NVT, Capacity 1600g (3.2lb), Readability 0.1g (0.0002lb)
($462.00)
Sale $369.60
Add to Cart
NVT1601N/1 OHAUS NVT1601N/1 Navigator XT Portable Scales, 1,600g capacity, 0.1g readability, NTEP OHAUS NVT1601N/1 Navigator XT Portable Scales, 1,600g capacity, 0.1g readability, NTEP
($485.00)
Sale $388.00
Add to Cart
NVT3200N/1 AM Ohaus NVT3200N/1 AM NTEP Navigator Portable Scale, 3200g Capacity, 1g Readability Ohaus NVT3200N/1 AM NTEP Navigator Portable Scale, 3200g Capacity, 1g Readability
($485.00)
Sale $388.00
Add to Cart
NVT3201/1 AM OHAUS NVT3201/1 Navigator NVT, Capacity 3200g (6.4lb), Readability 0.2g (0.0005lb) OHAUS NVT3201/1 Navigator NVT, Capacity 3200g (6.4lb), Readability 0.2g (0.0005lb)
($462.00)
Sale $369.60
Add to Cart
NVT6400N/1 AM Ohaus NVT6400N/1 AM NTEP Navigator Portable Scale, 6,400g Capacity, 2g Readability Ohaus NVT6400N/1 AM NTEP Navigator Portable Scale, 6,400g Capacity, 2g Readability
($468.00)
Sale $374.40
Add to Cart
NVT6401/1 AM OHAUS NVT6401/1 Navigator NVT, Capacity 6400g (16lb), Readability 0.5g (0.001lb) OHAUS NVT6401/1 Navigator NVT, Capacity 6400g (16lb), Readability 0.5g (0.001lb)
($445.00)
Sale $356.00
Add to Cart
↑ Back to Top