Phone 800-517-8431
NV511 AM OHAUS NV511 Navigator NV, Capacity 510g (1.1lb), Readability 0.1g (0.0005lb) OHAUS NV511 Navigator NV, Capacity 510g (1.1lb), Readability 0.1g (0.0005lb)
($223.00)
Sale $178.40
Add to Cart
NVL10000/1 AM OHAUS NVL10000/1 Navigator NVL, Capacity 10000g (22lb), Readability 1g (0.005lb) OHAUS NVL10000/1 Navigator NVL, Capacity 10000g (22lb), Readability 1g (0.005lb)
($669.00)
Sale $535.20
Add to Cart
NVL1101/1 AM OHAUS NVL1101/1 Navigator NVL, Capacity 1100g (2.4lb), Readability 0.1g (0.0005lb) OHAUS NVL1101/1 Navigator NVL, Capacity 1100g (2.4lb), Readability 0.1g (0.0005lb)
($573.00)
Sale $458.40
Add to Cart
NVL20000/1 AM OHAUS NVL20000/1 Navigator NVL, Capacity 20000g (44lb), Readability 1g (0.005lb) OHAUS NVL20000/1 Navigator NVL, Capacity 20000g (44lb), Readability 1g (0.005lb)
($669.00)
Sale $535.20
Add to Cart
NVL2101/1 AM OHAUS NVL2101/1 Navigator NVL, Capacity 2100g (4.6lb), Readability 0.1g (0.0005lb) OHAUS NVL2101/1 Navigator NVL, Capacity 2100g (4.6lb), Readability 0.1g (0.0005lb)
($621.00)
Sale $496.80
Add to Cart
NVL5101/1 AM OHAUS NVL5101/1 Navigator NVL, Capacity 5100g (11.2lb), Readability 0.5g (0.002lb) OHAUS NVL5101/1 Navigator NVL, Capacity 5100g (11.2lb), Readability 0.5g (0.002lb)
($598.00)
Sale $478.40
Add to Cart
↑ Back to Top