Phone 800-517-8431
NV511 AM OHAUS NV511 Navigator NV, Capacity 510g (1.1lb), Readability 0.1g (0.0005lb) OHAUS NV511 Navigator NV, Capacity 510g (1.1lb), Readability 0.1g (0.0005lb)
($241.00)
Sale $192.80
Add to Cart
NVL10000/1 AM OHAUS NVL10000/1 Navigator NVL, Capacity 10000g (22lb), Readability 1g (0.005lb) OHAUS NVL10000/1 Navigator NVL, Capacity 10000g (22lb), Readability 1g (0.005lb)
($689.00)
Sale $551.20
Add to Cart
NVL1101/1 AM OHAUS NVL1101/1 Navigator NVL, Capacity 1100g (2.4lb), Readability 0.1g (0.0005lb) OHAUS NVL1101/1 Navigator NVL, Capacity 1100g (2.4lb), Readability 0.1g (0.0005lb)
($590.00)
Sale $472.00
Add to Cart
NVL20000/1 AM OHAUS NVL20000/1 Navigator NVL, Capacity 20000g (44lb), Readability 1g (0.005lb) OHAUS NVL20000/1 Navigator NVL, Capacity 20000g (44lb), Readability 1g (0.005lb)
($689.00)
Sale $551.20
Add to Cart
NVL2101/1 AM OHAUS NVL2101/1 Navigator NVL, Capacity 2100g (4.6lb), Readability 0.1g (0.0005lb) OHAUS NVL2101/1 Navigator NVL, Capacity 2100g (4.6lb), Readability 0.1g (0.0005lb)
($640.00)
Sale $512.00
Add to Cart
NVL5101/1 AM OHAUS NVL5101/1 Navigator NVL, Capacity 5100g (11.2lb), Readability 0.5g (0.002lb) OHAUS NVL5101/1 Navigator NVL, Capacity 5100g (11.2lb), Readability 0.5g (0.002lb)
($616.00)
Sale $492.80
Add to Cart
↑ Back to Top