Phone 800-517-8431
NV212 AM OHAUS NV212 Navigator NV, Capacity 210g, Readability 0.01g, Platform 120mm(4.7in) OHAUS NV212 Navigator NV, Capacity 210g, Readability 0.01g, Platform 120mm(4.7in)
($326.00)
Sale $260.80
Add to Cart
NV511 AM OHAUS NV511 Navigator NV, Capacity 510g (1.1lb), Readability 0.1g (0.0005lb) OHAUS NV511 Navigator NV, Capacity 510g (1.1lb), Readability 0.1g (0.0005lb)
($223.00)
Sale $178.40
Add to Cart
NV1101 AM OHAUS NV1101 Navigator NV, Capacity 1100g (2.4lb), Readability 0.1g (0.0005lb) OHAUS NV1101 Navigator NV, Capacity 1100g (2.4lb), Readability 0.1g (0.0005lb)
($289.00)
Sale $231.20
Add to Cart
NV2101 AM OHAUS NV2101 Navigator NV, Capacity 2100g (4.6lb), Readability 0.1g (0.0005lb) OHAUS NV2101 Navigator NV, Capacity 2100g (4.6lb), Readability 0.1g (0.0005lb)
($376.00)
Sale $300.80
Add to Cart
NV4000 OHAUS NV4000 Navigator Portable Scale, 4000g Capacity, 1g Readability OHAUS NV4000 Navigator Portable Scale, 4000g Capacity, 1g Readability
($205.00)
Sale $164.00
Add to Cart
NV4101 AM OHAUS NV4101 Navigator NV, Capacity 4100g (9lb), Readability 0.2g (0.0005lb) OHAUS NV4101 Navigator NV, Capacity 4100g (9lb), Readability 0.2g (0.0005lb)
($414.00)
Sale $331.20
Add to Cart
NV5101 AM OHAUS NV5101 Navigator NV, Capacity 5100g (11.2lb), Readability 0.5g (0.002lb) OHAUS NV5101 Navigator NV, Capacity 5100g (11.2lb), Readability 0.5g (0.002lb)
($456.00)
Sale $364.80
Add to Cart
↑ Back to Top