Phone 800-517-8431
NV212 AM OHAUS NV212 Navigator NV, Capacity 210g, Readability 0.01g, Platform 120mm(4.7in) OHAUS NV212 Navigator NV, Capacity 210g, Readability 0.01g, Platform 120mm(4.7in)
($352.00)
Sale $281.60
Add to Cart
NV511 AM OHAUS NV511 Navigator NV, Capacity 510g (1.1lb), Readability 0.1g (0.0005lb) OHAUS NV511 Navigator NV, Capacity 510g (1.1lb), Readability 0.1g (0.0005lb)
($241.00)
Sale $192.80
Add to Cart
NV1101 AM OHAUS NV1101 Navigator NV, Capacity 1100g (2.4lb), Readability 0.1g (0.0005lb) OHAUS NV1101 Navigator NV, Capacity 1100g (2.4lb), Readability 0.1g (0.0005lb)
($299.00)
Sale $239.20
Add to Cart
NV2101 AM OHAUS NV2101 Navigator NV, Capacity 2100g (4.6lb), Readability 0.1g (0.0005lb) OHAUS NV2101 Navigator NV, Capacity 2100g (4.6lb), Readability 0.1g (0.0005lb)
($387.00)
Sale $309.60
Add to Cart
NV4000 OHAUS NV4000 Navigator Portable Scale, 4000g Capacity, 1g Readability OHAUS NV4000 Navigator Portable Scale, 4000g Capacity, 1g Readability
($211.00)
Sale $168.80
Add to Cart
NV4101 AM OHAUS NV4101 Navigator NV, Capacity 4100g (9lb), Readability 0.2g (0.0005lb) OHAUS NV4101 Navigator NV, Capacity 4100g (9lb), Readability 0.2g (0.0005lb)
($426.00)
Sale $340.80
Add to Cart
NV5101 AM OHAUS NV5101 Navigator NV, Capacity 5100g (11.2lb), Readability 0.5g (0.002lb) OHAUS NV5101 Navigator NV, Capacity 5100g (11.2lb), Readability 0.5g (0.002lb)
($492.00)
Sale $393.60
Add to Cart
↑ Back to Top