Phone 800-517-8431
HJ2001-US OHAUS HJ2001 Harvard Junior Mechanical Balance, Capacity 2000g, Readability 0.5g, Platform 150mm OHAUS HJ2001 Harvard Junior Mechanical Balance, Capacity 2000g, Readability 0.5g, Platform 150mm
($108.00)
Sale $81.00
Add to Cart
HJ2001 OHAUS HJ2001 Harvard Junior Balance And Measurement Bundle OHAUS HJ2001 Harvard Junior Balance And Measurement Bundle
($285.00)
Sale $213.75
Add to Cart
↑ Back to Top